رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: تابستانه

تاریخ آغاز: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

  تیم امتیاز کل
2381
تاجی ها
0
2382
Paris
0
2383
تاج شرقی
0
2384
تاج ایران
0
2385
فداییان رونالدینهو
0
2386
FC-Perspolis
0
2387
Persspolis
0
2388
Esteghlalf
0
2389
کیسه کش
0
2390
Texas
0
2391
TeamMeli98
0