جوایز نقدی و غیر نقدی تورنمنت پاییزه برای ده نفر برتر واریز گردید..

تورنمنت زمستانی را از دست ندهید..

کمتر از 5 روز تا استارت..