قیمت بازیکنان مارکت:

بازیکن 19 ساله با قدرت 1000 به قیمت 100 الماس

بازیکن 17 ساله با قدرت 800 به قیمت 80 الماس

بازیکن 15 ساله با قدرت 600 به قیمت 60 الماس

تعداد بازیکنان محدود میباشد.