درودی فراوان به مربیان حرفه ای سایت بزرگ و معتبر کاپفا.

 

به زودی بازیکنان ایرانی و خارجی جدیدی به مارکت اضافه خواهند شد

 

خاطر نشان میشود تعداد این بازیکنان محدود میباشد

 

برای خرید و تقویت تیم خود میبایست سریع اقدام به خرید بازیکن از مارکت نمایید