به زودی بازیکنان جدیدی با قیمت های جدید و متنوع در مارکت قرار خواهد گرفت.

تیم مدیریتی کاپفا.