فرصت خرید اعتبار:

تا پایان پنج شنبه 24 تیر ماه

پایان تورنومنت:

پایان جمعه 25 تیر ماه

 

تیم مدیریتی کاپفا