بدنساز  
دکتر  
روان‌شناس  
آنالیزور  
مسئول استادیوم  
مدیرعامل

 

شرح دستمزد ها:

سطح 10000:1

سطح 20000:2

سطح 30000:3

سطح 40000:4

سطح 50000:5