بازیکنان مارکت آپدیت و آماده ی خرید برای مربیان..

تعداد محدود..

تیم مدیریتی کاپفا.