همانطور که گفته شد قرعه کشی انجام شد و جایزه خرید یک بازیکن با قدرت 800 به ده نفر از کسانی که در ماه فروردین عضویت طلایی خریداری کردند و یا بالای دویست هزار ریال حساب کاربری خود رو شارژ کردند پرداخت شد.

با آرزوی موفقیت

مدیریت کاپفا