بازیکنان در مارکت قرار گرفتند. یاداوری میگردد این بازیکنان محدود هستند . مربیان عزیز میتوانند هر چه سریعتر برای تقویت تیم خود این بازیکنان را در اختیار بگیرند.