مربیانی که موجودی تیمشان کمتر از صفر و در حالت منفی قرار دارد

میتوانند با ثبت تیکتی در این خصوص(بخشش بدهکاری)آن را به تیم مدیریتی اطلاع داده تا به حالت 0 در بیاید.

 

تیم مدیریتی کاپفا