پایگاه خرید و فروش بازیکن

این گروه مخصوص خرید و فروش بازیکن و تیم می باشد و مطالب متفرقه ممنوع